Piosenka:
Norazo - 야채 (Vegetable) (yachae) tekstowo zapisana

Tekst piosenki 야채 (Vegetable) (yachae)


고기를 먹을 때는 상추 상추
볶음밥 먹을 때는 당근 양파
국물은 시원하게 무우 무우 파

조세호 옛날 이름 양상추 양상추
양상추 아니에요 양배추 양배추
피부에 양보해요 오이 오이 오이

신선한 야채야채 유기농 야채
때깔도 다채롭지
꽉 찬 섬유질이 장 건강에 좋다네

야 야이야 야이 야채야채 야
데쳐먹고 무쳐먹고 맛있구나 야
다이어트에도 좋구나


야 야이야 야이 야채야채 야
볶아먹고 갈아먹고 맛있구나 야
계절마다 다양하구나

야야야야 야채야채야

과일인 줄 알았는데 수박 수박
너마저도 야채구나 토마토 토마토
딸기가 야채라니 참외 참외 참

가지가지 하는구나 가지 가지
호구마 아니고요 호박 고구마
북치기박치기 렛츠기릿 비트 주세요를레이디

신선한 야채야채 유기농 야채
때깔도 다채롭지
꽉 찬 섬유질이 장 건강에 좋다네

야 야이야 야이 야채야채 야
데쳐먹고 무쳐먹고 맛있구나 야
다이어트에도 좋구나

야 야이야 야이 야채야채 야
볶아먹고 갈아먹고 맛있구나 야
계절마다 다양하구나

야야야야 야채야채야

야 야이야 야이 야채야채 야
데쳐먹고 무쳐먹고 맛있구나 야
다이어트에도 좋구나

야 야이야 야이 야채야채 야
볶아먹고 갈아먹고 맛있구나 야
계절마다 다양하구나

야야야야 야채야채야
야야야야 야채야채야

Norazo - 야채 (Vegetable) (yachae) Tekst piosenki

Norazo - 야채 (Vegetable) (yachae) tekstowo Norazo - 야채 (Vegetable) (yachae) Text 야채 (Vegetable) (yachae) Norazo 야채 (Vegetable) (yachae) słowa

Teledysk do piosenki 야채 (Vegetable) (yachae)

야채 (Vegetable) (yachae) Ulubioną piosenką?

Zobacz więcej tekstów piosenek, które wykonuje Norazo

Kadr z teledysku 야채 (Vegetable) (yachae) tekst piosenki Norazo

NOWE TEKSTY PIOSENEK A JUŻ POPULARNE

A POPA JESZCZE NA TE TEKSTY PIOSENEK